Jegyárak, jegyvásárlás

Felnőtt: 3300 Ft Gyermek: 2200 Ft Diák: 2500 Ft

Nyitvatartás

H-P: 9:00-16:00 Sz-V: 9:00-16:00

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Adatkezelő tevékenységét az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) valamint Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően, az érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Adatkezelő: Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) Cég neve: Fővárosi Állat-és Növénykert Székhely: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12. Képviseli: Prof. Dr. Persányi Miklós főigazgató Telefonszám: (+36-1) 273-4900 E-mail cím: info@zoobudapest.com

1. A FÁNK által üzemeltetett zoobudapest.com és a holnemvoltvár.hu honlapjának látogatói adatkezelése

(1)Az adatkezelés célja: a látogatás időpontja, az IP cím, a böngésző és operációs rendszerek adatainak felvétele és tárolása, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, annak során megadott adatok tárolása, adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kapcsolattartás. Az adatok statisztikai célt is szolgálnak. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő adatot nem kezel.

(2)Az adatkezelés jogalapja: A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik, illetve az. információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

(3)A kezelt adatok köre: A honlap megtekintése során önműködően rögzítésre kerülhetnek a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer önműködően statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor önműködően törlődik.
(4)A személyes adatok kezelője: a FÁNK Marketing és Kommunikációs Osztálya

2. Marketing tevékenységgel és hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

(1)A személyes adatok kezelésének célja: A FÁNK tevékenységének és közhasznú feladatainak széleskörű népszerűsítése. Kapcsolattartás rendezvényszervezés tárgyában a tevékenység megvalósulása céljából. Hírlevél kiküldésével kapcsolatos adatkezelés. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

(2)Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a Grt. 6. § (5) bekezdése.

(3)A kezelt adatok köre: A www.zoobudapest.com és a www.holnemvoltvar.hu weboldal felhasználóinak adatai,: név, email cím, a felhasználó gépéről rendeltetésszerűen átküldött adatok.

(4)Az személyes adatok címzettjei: A FÁNK szervezeti egységeiben szereplő Marketing és Kommunikációs osztály erre a feladatra kijelölt munkavállalói. A személyes adatok címzettjei kötelesek gondoskodni, hogy az adatkezelés kizárólag a jelen szabályzatban rögzített módon a munkaköri leírás szerinti cél érdekében történjen. A címzettnek minősülő személy, vagy az eljárásban kijelölt felelős személy köteles arról gondoskodni, hogy a személyes adatok illetéktelen személyhez ne kerülhessenek és felhasználása csak jogszerűen történjen.

(5)Az adattárolás módja: A Marketing és a Kommunikációs Osztályon és a FÁNK szerverén elektronikusan.

(6) Az adattárolás határideje: az érintett hozzájárulásának bármely kommunikációs csatornán történő visszavonásáig

3. Rendezvények szervezése

(1)Az adatkezelés célja: a FÁNK szervezésében rendezvények, sajtótájékoztatók, állatbemutatók létrehozása.

(2)Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja.

(3)A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím

(4)Az adatkezelés időtartama: A rendezvényt követő egy hónap

4.Adatkezelés a kommunikációval kapcsolatban

(1) A személyes adatok kezelésének célja: a kommunikációval kapcsolatos feladatok teljesítése körében a kapcsolattartó személyek elérhetőségének rögzítése.

(2) Kezelt adatok köre: a sajtó és a média képviseletében fellépő természetes személyek adatai: név, telefonszám, email cím, esetlegesen egyéb elérhetőség.

(3) Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja

(4)Adattárolás módja: elektronikus formában

(5)A személyes adatok címzettjei: A címzettnek minősülő személy, vagy az eljárásban kijelölt felelős személy köteles arról gondoskodni, hogy a személyes adatok illetéktelen személyhez ne kerülhessenek és felhasználása csak jogszerűen történjen. A FÁNK szervezeti egységeiben szereplő Marketing és Kommunikációs osztály erre a feladatra kijelölt munkavállalói.

(6)A személyes adatok tárolásának határideje: a hozzájárulás visszavonásáig,

5. Adatkezelés ismeretterjesztő feladatok körében

(1)A személyes adatok kezelésének célja: A FÁNK által szervezett ismeretterjesztő tevékenységek megvalósulásához és lebonyolításához szükséges adatkezelés.

(2)Az adatkezelés jogalapja: az GDPR 6. cikk § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

(3)A kezelt adatok köre: Az adott programban, feladatban és/vagy tevékenységben résztvevő természetes személyek adatai, név, telefonszám, email cím, az érintett által önként megadott egyéb elérhetőség.

(4)A személyes adatok címzettjei: A jelen folyamatokban címzettnek minősülő személy az Ismeretterjesztő Osztályon dolgozó munkavállaló vagy a FÁNK által kijelölt felelős személy. A címzettnek minősülő személy, vagy az eljárásban kijelölt felelős személy köteles arról gondoskodni, hogy a személyes adatok illetéktelen személyhez ne kerülhessenek és felhasználása csak jogszerűen történjen.

(5)Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapon. Az Ismeretterjesztő Osztályon elhelyezett számítógépen, a FÁNK-nál rendszeresített központi szervergépen, a Gazdasági Osztályon számítógépen és papír formában. Adatbázis építés kizárólag a programban résztvevő pedagógusok adataiból történik.

(6)Az adattárolás határideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig maximum az adatfelvételt követő egy évig.

6. Adatkezelés természetvédelmi feladatok körében

(1) A személyes adatok kezelésének célja: A FÁNK által állatmentési céllal befogadott sérült és/vagy egyéb állategészségügyi okok miatt felügyeletet igénylő állatok megtalálóinak regisztrálása hatósági adatszolgáltatás céljából.

(2)Az adatkezelés jogalapja: az GDPR 6. cikk § (1) c) pont, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges.

(3)A kezelt adatok köre: Az érintett neve, lakóhelye, telefonszáma, e-mail címe.

(4)A személyes adatok címzettjei: A jelen folyamatokban címzettnek minősülő személy a FÁNK Természetvédelmi és Állategészségügyi Igazgatóság erre a feladatra kijelölt munkavállalói. A címzettnek minősülő személy, vagy az eljárásban kijelölt felelős személy köteles arról gondoskodni, hogy a személyes adatok illetéktelen személyhez ne kerülhessenek és felhasználása csak jogszerűen történjen.

(5)Az adattárolás módja: Elektronikus és papír alapon. A Természetvédelmi és Állategészségügyi Igazgatóságon zártan illetve a FÁNK-nál rendszeresített központi szervergépen. Adatszolgáltatás és adatfeldolgozás kizárólag a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően hatósági felhívás keretében történik.

(6)Az adattárolás határideje: az adatfelvételt követő 5 évig. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:22. § (1) bekezdése szerint.

7. Jegyértékesítés

A személyes adatok kezelésének célja: jegyértékesítés, megrendelés és annak kiszolgálása, a vásárlás, fizetés dokumentálása.

8.Bérletértékesítés

A személyes adatok kezelésének célja: bérletértékesítés, megrendelés és annak kiszolgálása, a vásárlás, fizetés dokumentálása.

9. Fotózás, videózás

(1)A személyes adatok kezelésének célja: A FÁNK által szervezett rendezvény dokumentálása, népszerűsítése.

(2)A kezelt adatok köre: A FÁNK által szervezett rendezvényeken és a területén megvalósuló eseményeken rögzített kép és hangfelvétel. 16 évet be nem töltött érintett képmása csak a törvényes képviselő hozzájárulásával rögzíthető.

10. Kamerás megfigyelés a FÁNK területére történő belépés során.

A FÁNK területén elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működik.

(1)Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme, az állatkert állatai védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a FÁNK területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

11. Adattovábbítás külföldre

A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása során a GDPR V. fejezete irányadó

12. Adatkezelés a FÁNK Facebook oldalán

(1)A FÁNK a Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a nem kezeli, adatbázist a követőkből nem készít. (2)A látogatókra és követőkre a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő, mint a Facebook oldal létrehozója, előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása. A fentiek következtében jelen Adatkezelő a Facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek.

13. Cookie-k (sütik) kezelésének szabályzata

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.  Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
  - e-mail cím - azonosításhoz a belépésnél - az adatvédelmi szabályzat szerint kerül törlésre
  - utolsó megtekintett események: a user jogosult törölni és megszűnése esetén automatikusan törlődik,
  - chates username: ezt a skype tárolja. 3rd partya pp, a skype policy-ja vonatkozik rá.
  - php session id (látogatást azonosító kód) : böngésző bezárásakor automatikusan 2 óra múlva törlődik.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a felugró ablak segítségével a cookie-kat törölni.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google Analytics

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 • Google Analytics süti, egy egyedi azonosítót rögzít amelyet a rendszer arra használ fel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó látogatási szokásairól a weblapon.
 • A Google Analytics használja a lekérdezések ütemének szabályozására.
 • collect: Adatokat küld a Google Analytics-nek a látogató eszközéről és viselkedéséről. Követi a felhasználót a különböző eszközök és marketing csatornák között

Google AdWords

A weboldal a GoogleAdWords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

 • ads/ga-audiences: A Google AdWords használja azon látogatók újra bevonására, akik több weboldalon beazonosított viselkedésük alapján valószínűleg újra látogatóvá válnak.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat: Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200 /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
IOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

14. Alkalmazott jogszabályok
Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR"),  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 

A teljes adatkezelési tájékoztató letölthető innen. 

A FÁNK teljes adatvédelmi szabályzata itt igényelhető.

Adatvédelmi incidens szabályzat letölthető innen.

Adatvédelmi szabályzat 7. melléklete letölthető innen.